Ενημέρωση χαρακτηριστικών (έκδοση 6.61)

PSP®

Δείτε ποια χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται στην έκδοση λογισμικού 6.61 για το σύστημα PSP.

Η ενημέρωση λογισμικού του συστήματος PSP κυκλοφόρησε στις 15 Ιανουάριος 2015. Εάν αναβαθμίσετε το σύστημα PSP, η νέα έκδοση λογισμικού θα είναι η 6.61 και θα γίνει ενημέρωση των παρακάτω χαρακτηριστικών.

Βασικά χαρακτηριστικά στην ενημέρωση λογισμικού συστήματος της έκδοσης 6.61

Έχει βελτιωθεί η σταθερότητα του λογισμικού συστήματος κατά τη χρήση ορισμένων χαρακτηριστικών.

Σημείωση:

  • Η συγκεκριμένη ενημέρωση λογισμικού συστήματος περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων εκδόσεων.
  • Στο νέο λογισμικό συστήματος διατηρούνται οποιεσδήποτε ρυθμίσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο PSP (όπως το επίπεδο γονικού ελέγχου).
  • Ενδέχεται να απαιτείται αναβάθμιση του λογισμικού συστήματος PSP για την αναπαραγωγή ορισμένων τίτλων λογισμικού.
  • Μην χρησιμοποιείτε άλλα δεδομένα ενημέρωσης εκτός των αυθεντικών δεδομένων ενημέρωσης που παρέχει η Sony Computer Entertainment μέσω δικτύου ή σε δίσκο για την ενημέρωση του συστήματός σας και μην πραγματοποιείτε ενημερώσεις χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους από αυτές που περιγράφονται στο υλικό τεκμηρίωσης του προϊόντος σας ή σε αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία. Εάν πραγματοποιήσατε ενημέρωση του συστήματος με δεδομένα από άλλη πηγή, χρησιμοποιώντας διαφορετική μέθοδο ή ένα σύστημα PSP το οποίο έχει υποστεί οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις, το σύστημα PSP ίσως να μην λειτουργεί κανονικά και να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση των αυθεντικών δεδομένων ενημέρωσης. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες ενδέχεται να επιφέρει ακύρωση της εγγύησης του συστήματος PSP και να επηρεάσει τη δυνατότητα λήψης υπηρεσιών εγγύησης και επισκευής από την Sony Computer Entertainment.

Download now (Λήψη τώρα)

Πραγματοποιήστε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης λογισμικού συστήματος του PSP εδώ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PSP™ (PlayStation®PORTABLE)

18 Ιουνίου 2008

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ.

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ PSP™ (PlayStation®PORTABLE) ("σύστημα PSP™") ΤΗΣ SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ("SCE") ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί συμβόλαιο με την SCE. Η παρούσα Σύμβαση ισχύει για κάθε λογισμικό ή υλικό συστήματος που περιλαμβάνεται στο σύστημα PSP™ και τυχόν ενημερώσεις κώδικα, ενημερώσεις, αναβαθμίσεις ή νέες εκδόσεις του λογισμικού ή του υλικού συστήματος που παρέχονται ή είναι διαθέσιμα για το σύστημα PSP™ μέσω κάθε υπηρεσίας ή ηλεκτρονικού δικτύου της SCE, κάθε διαδικτυακής τοποθεσίας της SCE ή κάθε δίσκου παιχνιδιού για το σύστημα PSP™ (το λογισμικό αναφέρεται συλλογικά ως "Λογισμικό Συστήματος").

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο, κώδικα και δεδομένα που παρέχονται ως μέρος κάθε ενημέρωσης, αναβάθμισης ή νέας έκδοσης του λογισμικού συστήματος (αναφέρεται εφεξής ως "Λογισμικό Συστήματος") ανήκουν στην SCE ή στους εκχωρούντες άδειας για λογαριασμό της και κάθε χρήση τέτοιου είδους Λογισμικού Συστήματος υπόκειται στους όρους της παρούσας Σύμβασης και σε όλους τους ισχύοντες νόμους προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός εάν χορηγείται ρητά στην παρούσα Σύμβαση, η SCE και οι εκχωρούντες άδειας για λογαριασμό της διατηρούν κάθε δικαίωμα, συμφέρον και δέσμευση.

Βάσει των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης, η SCE σάς χορηγεί μη αποκλειστικό, μη εμπορικό δικαίωμα για χρήση του Λογισμικού Συστήματος αποκλειστικά στο σύστημά σας PSP™. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, τα δικαιώματά σας να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στην τωρινή έκδοση του Λογισμικού Συστήματος θα τερματιστεί με την εγκατάσταση κάποιας νεότερης έκδοσης του Λογισμικού Συστήματος στο σύστημά σας PSP™, ανεξάρτητα από το εάν αυτή η εγκατάσταση πραγματοποιηθεί μέσω μη αυτόματης ή αυτόματης λήψης από την SCE μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου της SCE ή με διαφορετικό τρόπο. Η SCE δεν χορηγεί καμία άδεια για Λογισμικό Συστήματος που έχει ληφθεί από χρήστες με τρόπο διαφορετικό από τις εγκεκριμένες μεθόδους διανομής της SCE. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας ή συμφέρον στο Λογισμικό Συστήματος.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Απαγορεύεται η εκμίσθωση, η ενοικίαση, η μεταβίβαση άδειας χρήσης, η δημοσίευση, η τροποποίηση, η προσαρμογή ή η μετάφραση οποιουδήποτε τμήματος του Λογισμικού Συστήματος. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, απαγορεύεται η αντίστροφη μηχανική, η αποσύνθεση ή η αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος του Λογισμικού Συστήματος ή η δημιουργία οποιασδήποτε παράγωγης εργασίας ή με διαφορετικό τρόπο απόπειρα δημιουργίας πηγαίου κώδικα του Λογισμικού Συστήματος από τον αντικειμενικό του κώδικα. Απαγορεύεται (i) η χρήση οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου, παράνομου, παραποιημένου ή τροποποιημένου υλικού ή λογισμικού σε συνδυασμό με το Λογισμικό Συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εργαλείων παράκαμψης, απενεργοποίησης ή αποφυγής οποιουδήποτε μηχανισμού κρυπτογράφησης, ασφάλειας ή πιστοποίησης για το σύστημα PSP™, (ii) η παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού, θεσπίσματος η δικαιώματος της SCE ή τρίτων σε συνδυασμό με την πρόσβαση ή τη χρήση σας του Λογισμικού Συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης, της χρήσης ή της διανομής οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού που γνωρίζετε ή έπρεπε να γνωρίζετε ότι παραβιάζεται ή υποκλέπτεται, (iii) η χρήση οποιουδήποτε υλικού ή λογισμικού που έχει ως αποτέλεσμα το Λογισμικό Συστήματος να αποδέχεται ή να χρησιμοποιεί μη εξουσιοδοτημένο, παράνομο ή υποκλεπτόμενο λογισμικό ή υλικό, (iv) η λήψη του Λογισμικού Συστήματος με τρόπο διαφορετικό από τις εγκεκριμένες μεθόδους διανομής της SCE ή (v) η εκμετάλλευση του Λογισμικού Συστήματος με τρόπο διαφορετικό από τη χρήση του στο σύστημά σας PSP™ σύμφωνα με το συνοδευτικό υλικό τεκμηρίωσης και το εγκεκριμένο λογισμικό ή υλικό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του Λογισμικού Συστήματος για τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την ενημέρωση ή τη διανομή μη εγκεκριμένου λογισμικού ή υλικού για χρήση σε συνδυασμό με το σύστημα PSP™ για οποιονδήποτε λόγο. Τυχόν παραβίαση αυτών των περιορισμών θα ακυρώσει την εγγύηση του συστήματος PSP™ και θα επηρεάσει τη δυνατότητά σας να λαμβάνετε υπηρεσίες εγγύησης και υπηρεσίες επισκευής από την SCE ή τις θυγατρικές της εταιρείες.

Το Λογισμικό Συστήματος PSP™ ενδέχεται να περιέχει τεχνολογία που υπόκειται στους νόμους και κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Κανονισμών περί Εξαγωγών και των καθεστώτων απαγόρευσης και κυρώσεων των ΗΠΑ. Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Ελέγχων Περιουσιακών Στοιχείων Αλλοδαπών. Με την έννοια αυτή, το σύστημα PSP™ ενδέχεται να μην εξάγεται ή να μην επανεισάγεται για άτομα και οντότητες στα οποία απαγορεύεται από τέτοιους νόμους και κανονισμούς.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Κατά καιρούς, η SCE ενδέχεται να παρέχει συγκεκριμένες ενημερώσεις, αναβαθμίσεις ή υπηρεσίες για το σύστημά σας PSP™ για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της SCE ή να σας παρέχει νέες προσφορές. Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να παρέχονται αυτόματα χωρίς ειδοποίηση κατά τη σύνδεσή σας στο ηλεκτρονικό δίκτυο της SCE και άλλες ενδέχεται να είναι διαθέσιμες για εσάς μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας της SCE ή εξουσιοδοτημένων καναλιών. Χωρίς περιορισμό, οι υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την παροχή της πιο πρόσφατης ενημέρωσης ή τη λήψη της νέας κυκλοφορίας που ενδέχεται να περιλαμβάνει ενημερώσεις κώδικα για την ασφάλεια, καθώς και νέες ή αναθεωρημένες ρυθμίσεις και λειτουργίες που ενδέχεται να εμποδίζουν την πρόσβαση σε υποκλεπτόμενα παιχνίδια ή τη χρήση μη εγκεκριμένου υλικού ή λογισμικού σε συνδυασμό με το σύστημα PSP™. Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να αλλάξουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας, να προκαλέσουν απώλεια δεδομένων ή περιεχομένου ή να μειώσουν τη λειτουργικότητα. Συνιστάται η τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας οποιωνδήποτε δεδομένων στο σκληρό δίσκο που είναι τύπου με δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Άλλες υπηρεσίες ενδέχεται να γίνουν διαθέσιμες για εσάς από τρίτους που απαιτούν την αποδοχή από μέρους σας των όρων και προϋποθέσεών τους, καθώς και της πολιτικής προστασίας τους ("Σύμβαση Τρίτου") για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε ή να προσπελαύνετε τις υπηρεσίες. Αναγνωρίζετε ότι η SCE και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν ελέγχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, περιεχόμενο ή όρους, καθώς και την επιλογή σας να χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους υπηρεσίες ή περιεχόμενο με δική σας ευθύνη. Κατά παρέκκλιση από κάποια διάταξη οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων, στην περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της παρούσας Σύμβασης και της Σύμβασης Τρίτου, η παρούσα Σύμβαση υπερισχύει.

4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η SCE ενδέχεται να χρησιμοποιήσει το DNAS (Δυναμικό Σύστημα Πιστοποίησης Ταυτότητας Δικτύου), ένα σύστημα αποκλειστικής κυριότητας που έχει σχεδιαστεί για την πιστοποίηση τίτλων παιχνιδιών και του συστήματος PSP™ κατά τη σύνδεση του συστήματος PSP™ σε δίκτυο. Το DNAS ενδέχεται να ανακτήσει πληροφορίες σχετικά με το υλικό και το λογισμικό σας για πιστοποίηση, προστασία από αντιγραφή, φραγή λογαριασμού, διαχείριση συστήματος, κανόνων ή παιχνιδιού και άλλους σκοπούς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι τα προσωπικά σας στοιχεία ελέγχου της ταυτότητάς σας και δεν υπάρχει τρόπος να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της ταυτότητάς σας από τα στοιχεία που συλλέγει το DNAS. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένη μεταφορά, επίδειξη, εξαγωγή, εισαγωγή ή μετάδοση των προγραμμάτων και των συσκευών που παρακάμπτουν το DNAS ενδέχεται να απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Η SCE διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε άλλο σύστημα πιστοποίησης ή ασφάλειας ή μέθοδο σε συνδυασμό με το σύστημα PSP™.

Η χρήση τυχόν λειτουργιών που απαιτούν πρόσβαση σε σύνδεση Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο του συστήματος PSP™, του Macromedia® Flash® Player, του Skype, του ραδιοφώνου μέσω Διαδικτύου και οποιωνδήποτε άλλων λειτουργιών που χρησιμοποιούν σύνδεση Διαδικτύου ("Λειτουργίες Διαδικτύου") εναπόκειται στη δική σας ευθύνη. Οι Λειτουργίες Διαδικτύου ενδέχεται να απαιτούν ασύρματη πρόσβαση τοπικού δικτύου LAN, η οποία ενδέχεται να ΜΗΝ είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία σας, να ΜΗΝ παρέχεται δωρεάν ή να παρουσιάζει διακοπές και αποσυνδέσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον πάροχο ασύρματου τοπικού δικτύου LAN που χρησιμοποιείτε. Οι Λειτουργίες Διαδικτύου ενδέχεται να ΜΗΝ υποστηρίζουν όλα τα σημεία σύνδεσης ασύρματης πρόσβασης τοπικού δικτύου LAN ή τοποθεσιών Web. Η περιήγηση σε τοποθεσίες web, η αναπαραγωγή προγραμμάτων ή δεδομένων καθώς και αρχείων λήψης προγραμμάτων ή δεδομένων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή από ιούς, την απώλεια ή την καταστροφή δεδομένων ή άλλα προβλήματα. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ανατρέξτε σε άλλους όρους και προϋποθέσεις χρήσης στο εγχειρίδιο χρήστη.

Είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις σύνδεσης σχετικά με την πρόσβαση ή τη χρήση του Διαδικτύου.

Τυχόν περιεχόμενο που αποθηκεύεται με όνομα αρχείου που ξεκινά με "[RSS]" ενδέχεται να διαγραφεί από το Memory Stick™ σας όταν προστεθεί νέο περιεχόμενο στο Memory Stick™ μέσω της λειτουργίας RSS Channel (Κανάλι RSS). Μην αποθηκεύετε το περιεχόμενο με όνομα αρχείου που ξεκινά με "[RSS]" και μην δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας σε άλλο αρχείο ή μέσο αποθήκευσης, εάν δεν επιθυμείτε να διαγραφεί περιεχόμενο αυτού του είδους.

Το Λογισμικό Συστήματος περιέχει τεχνολογία Macromedia® Flash® Player της Adobe

Copyright © 1995-2008 Adobe Systems, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα Macromedia, Flash και Macromedia Flash είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς.

5. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Λογισμικό Συστήματος και τα περιεχόμενα, οι υπηρεσίες, τα προγράμματα που διαθέτει ή που παρέχονται μέσω του Λογισμικού Συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των Λειτουργιών Διαδικτύου, παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SCE και οι θυγατρικές της εταιρείες αποποιούνται ρητά κάθε έμμεση εγγύηση εμπορευσιμότητας, εγγύηση καταλληλότητας για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και εγγύηση μη παραποίησης.

Η SCE ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΡΙΤΟ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ, ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ή ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ.

6. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Το Λογισμικό Συστήματος περιέχει πρόσθετο λογισμικό για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ασύρματη υπηρεσία τοπικού δικτύου LAN της T-Mobile USA Inc. ("T-Mobile") ("Υπηρεσία TMHS"). Η χρήση της Υπηρεσίας TMHS υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της T-Mobile, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://selfcare.hotspot.t-mobile.com/terms.do και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις που ορίζονται ακολούθως. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ TMHS ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΕ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ T-MOBILE. Εάν δεν συμφωνήσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της T-Mobile, μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία TMHS.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε ή να μην προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία TMHS ή το σύστημά σας PSP™ για κανένα δόλιο, παράνομο, παρενοχλητικό ή υβριστικό σκοπό ή με σκοπό να προκαλέσετε ζημιά ή να θέσετε σε κίνδυνο τις δραστηριότητες, τη φήμη, τους υπαλλήλους, τους συνδρομητές, τι εγκαταστάσεις ή οποιοδήποτε άτομο της T-Mobile. Αναγνωρίζετε ότι η Υπηρεσία TMHS δεν είναι ενδογενώς ασφαλής. Η T-Mobile δεν φέρει ευθύνη για τυχόν έλλειψη ασφάλειας που ενδέχεται να προκύπτει από τη χρήση της Υπηρεσίας TMHS. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ TMHS ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΦΑΛΜΑ" ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΡΗΤΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ TMHS.

Η Υπηρεσία TMHS είναι διαθέσιμη μόνο στις καθορισμένες τοποθεσίες Υπηρεσίας TMHS και δεν είναι διαθέσιμη εκτός των ΗΠΑ. Οι τοποθεσίες Υπηρεσίας TMHS υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Η T-MOBILE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ TMHS ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΕΞΗΣ: ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΑΤΟΜΟΥ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ή ΛΗΨΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ PSP™ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ TMHS Ή ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ. Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, αποζημιώνετε και να διατηρείτε την T-Mobile ανέπαφη από και ενάντια σε όλες τις διεκδικήσεις, τις απαιτήσεις, τις ενέργειες, τις ευθύνες, τις δαπάνες ή τις ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση σας της Υπηρεσίας TMHS με το σύστημά σας PSP™ ή την παραβίαση από μέρους σας των όρων και των προϋποθέσεων της υπηρεσίας T-Mobile.

Η T-Mobile ενδέχεται να συλλέξει δεδομένα ή προσωπικά στοιχεία από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας και τη Δήλωση Ασφαλείας Ασύρματης Πρόσβασης (HotSpot) της T-Mobile που είναι δημοσιευμένη στη διαδικτυακή τοποθεσία www.t-mobile.com. Η SCE δεν φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια της Υπηρεσίας TMHS ή για τη συλλογή, τη χρήση ή τη γνωστοποίηση από την T-Mobile τυχόν πληροφοριών που η T-Mobile ενδέχεται να έχει συλλέξει από εσάς. Τα συστήματα PSP™ που είχαν "προηγούμενο κάτοχο" ή είχαν ανανεωθεί, ενδέχεται να μην έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην Υπηρεσία TMHS. Αναγνωρίζετε ρητά και συμφωνείτε ότι η SCE δεν φέρει ευθύνη ή δεν έχει καμία υποχρέωση, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια δεδομένων που προκλήθηκε ή θεωρείται ότι προκλήθηκε ή σχετίζεται με τη δυνατότητά σας ή την αδυναμία σας πρόσβασης ή χρήσης της Υπηρεσίας TMHS με το σύστημά σας PSP™.

7. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με τη χρήση ή την πρόσβαση στο Λογισμικό Συστήματος, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους τους τρέχοντες όρους της παρούσας Σύμβασης. Για να έχετε πρόσβαση σε ένα εκτυπώσιμο, τρέχον αντίγραφο της παρούσας Σύμβασης, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.scei.co.jp/psp-eula από τον προσωπικό σας υπολογιστή. Η SCE, κατ' αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, ενδέχεται να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας Σύμβασης ανά πάσα στιγμή. Να ελέγχετε, κατά καιρούς, την παρούσα τοποθεσία Web για να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση. Η συνεχής πρόσβαση ή χρήση του Λογισμικού Συστήματος από εσάς θα υποδείξει την αποδοχή σας για τυχόν αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση.

©2008 Sony Computer Entertainment Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Κοινή χρήση

Google+

Λογισμικό συστήματος: 6.61

6.61

Σχετικό λογισμικό συστήματος

Πραγματοποιήστε λήψη της πιο πρόσφατης ενημέρωσης λογισμικού συστήματος στο PSP.

Επεξήγηση λογισμικού συστήματος Αρχείο λογισμικού συστήματος

Αναφορά παραπόνων

Αναφορά παραπόνων

Πείτε μας αν κάποιος καταστρέφει τη διαδικτυακή σας εμπειρία στο PlayStation.

Μάθετε περισσότερα

Διαδικτυακή υποστήριξη

Διαδικτυακή υποστήριξη

Βρείτε και κοινοποιήστε πληροφορίες και συμβουλές με την Κοινότητα PlayStation.

Μάθετε περισσότερα

Κωδικοί σφάλματος PS3

Κωδικοί σφάλματος PS3

Χρησιμοποιήστε αυτό το εύχρηστο εργαλείο για περισσότερες πληροφορίες για κωδικούς σφάλματος και προτεινόμενες λύσεις.

Μάθετε περισσότερα